تاریخ ایران            امیرحسین خنجی

 

بخش نخست :  پیدایش ایران
   
قوم ایرانی گفتار نخست
زرتشت و دین ایرانی گفتار دوم
تاریخ ماقبل ماد گفتار سوم
پادشاهی ماد گفتار چهارم
شاهنشاهی  ماد گفتار پنجم
   
تاریخ تمدن  "پارس"   دوره‌ عظمت مادها و انقراض ایشان  
   
بخش دوم :  شاهنشاهی هخامنشی
   
کورش بزرگ گفتار نخست
کام بوجیه و تسخیر مصر گفتار دوم
داریوش بزرگ گفتار سوم
متن سنگ نبشته‌های داریوش بزرگ در بغستان و استخر پیوست گفتار سوم
تئوری سیاسی شاهنشاهی گفتار چهارم
خشایارشاه و یونانیان گفتار پنجم
جانشینان خشایارشاه‌ گفتار ششم
آخرین شکوه‌ تاریخی شاهنشاهی هخامنشی گفتار هفتم
  پیوست بخش دوم
داستانهای کتیسیاس دروغین پیوست بخش دوم 1
افسانه‌ فوریم (داستان استر و مردخای) پیوست بخش دوم 2
   
بخش سوم :  هلنی ها در ایران
   
اسکندر مقدونی گفتار نخست

خاورمیانه‌ بعد از اسکندر

گفتار دوم

   

بخش چهارم :  شاهنشاهی پارتیان

   
 تشکیل سلطنت در پارت گفتار نخست
جنگهای ایران و روم گفتار دوم
   
بخش پنجم :  نقش تمدن ایران باستان درخاورمیانه‌
   
ویژگیهای فرهنگ ایرانی و سهم آن در تمدن سازی گفتار نخست
تاثیر فرهنگ ایرانی در پرداختن عقاید دینی در خاورمیانه‌ گفتار دوم
   
بخش ششم :   شاهنشاهی ساسانی 
   
اردشیر بابکان و تشکیل شاهنشاهی ساسانی گفتار نخست
شاپور اول - احیای شکوه‌ ایران گفتار دوم
مانی، پیامبر شادی ستیز و تبلیغ گرخهد و رنجکشی گفتار سوم
قدرت گیری فقیهان و پی آمدهایش گفتار چهارم
شاپور دوم (شاپور ذوالاکتاف) گفتار پنجم
یزدگرد اول و بهرام پنجم (بهرام گور) گفتار ششم
گسترش مسیحیت در خاورمیانه‌ و پی آمدهایش گفتار هفتم
بهدین مزدک - نهضت احیای تعالیم زرتشت گفتار هشتم
خسرو انوشه‌روان دادگر گفتار نهم
هرمز چهارم  و بهرام چوبینه‌ گفتار دهم
خسرو پرویز، شکوه‌ شاهنشاهی ایران گفتار یازدهم
   
فروپاشی شاهنشاهی ساسانی
   
مقدمات خزش قبایل عرب به‌ درون مرزهای ایران گفتار نخست
جنگ سرنوشت ساز قادسیه‌ گفتار دوم
سقوط تیسپون و عراق و خوزستان گفتار سوم
سقوط غرب و مرکز و بخشی از جنوب ایران گفتار چهارم
ترور امیر المۆمنین عمر به‌ دست ایرانیان مدینه‌ گفتار پنجم
فتوحات در زمان عثمان گفتار ششم
دوران اموی (41 - 99  هجری) گفتار هفتم
   
خاندان صفوی و پدیده‌ قزلباش
 خاندان صفوی /  منشا قزلباشان و عقاید انها بخش نخست :گفتار اول و دوم
   
 بخش دوم:  تشکیل سلطنت قزلباش
   
شاه اسماعیل صفوی گفتار نخست
تسخیر ایران توسط قزلباشان گفتار دوم
   
بخش سوم:  فاجعه‌ چالدیران و پیامدهای آن
   
تحریکات قزلباشان صفوی در کشور عثمانی    /   جنگ چالدیران و از دست رفتن شمالغرب ایران گفتار نخست  و دوم
گسترش نفوذ عثمانی ها در خاورمیانه‌ آغاز انزوای تاریخی ایران گفتار سوم
   
بخش چهارم: نتایج ظهور قزلباشان در ایران
   
سازمان و تشکیلات قزلباشان صفوی گفتار نخست
انتشار ایدئولوژی صفوی در ایران گفتار دوم
   
انزوای تاریخی ایران از صحنه‌ تمدن جهانی  
   
تاریخ بخارا  
   
اسلام‌شناسی سنتی در برابر دين‌شناسی، ب. بی‌نياز (داريوش)  
   
تاریخ اندیشه‌ مدرن "م.ج. البرز"  
   
کردستان و کرد در اسناد محرمنه‌ ی بریتانیا              بهزاد خوشحالی  
 
تاریخ اجتماحی ایران  (سرآغاز) جلد ١   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٢   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٣   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٤(قسمت ١)   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٤(قسمت ٢)   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٥   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٦   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٧   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٨(قسمت ١)   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٨(قسمت ٢)   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ٩   "مرتضی ڕاوندی"
تاریخ اجتماحی ایران جلد ١٠   "مرتضی ڕاوندی"
 
اسلامهای متعارض                                                                                     امیر حسین خنجی
چرا تاریخ میخوانیم                                                                                     امیر حسین خنجی
سلسله‌ نوشتارهایی در بازخوانی انتقادی تاریخ اسلام    (داستان غدیر خم)              امیر حسین خنجی
راه‌گشایان حاکمیت تورك بر ایران زمین                                                          امیر حسین خنجی
نگاهی دیگر به فرایند اسلامی‌شدن ایران                                                         ایران امروز
 
آشنایی با جعل و دروغ در تاریخ ایران قسمت ١ / قسمت ٢ قسمت ٣  /  قسمت ٤  /  قسمت ٥  /  قسمت ٦  /  قسمت ٧   /   قسمت ٨   /   قسمت ٩  /   قسمت ١٠  /   قسمت ١١  /  قسمت ١٢